Eerste Datastromen-Symposium was op 4 juli 2018 / Georganiseerd vanuit het Datastromen-programma van Het Waterschapshuis

Het symposium was voor waterschappers, leveranciers en andere geïnteresseerden in “open” waterschapsdata, DAMO’s, de CDL en PDOK.

CDL / Centrale Distributie Laag

De CDL is dé state-of-the-art voorziening waarmee de waterschappen de wereld continu een actueel en kwalitatief hoogwaardig landsdekkend zicht geven op hun waterbeheertaken! De waterschappen delen op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze hun bedrijfsvoeringsinformatie met eenieder die die informatie nodig heeft.

De eerste versie van de CDL wordt de komende jaren doorontwikkeld. De waterschapsdata wordt daarmee beschikbaar en eenvoudig ontsluitbaar voor overheden en de private sector. Daarmee wordt het ook eenvoudiger voor waterschapsmedewerkers om data ter beschikking te stellen.

De CDL is een voorziening die belanghebbenden van waterschapsdata één uniforme ingang biedt waarmee zij actuele en betrouwbare data kunnen verkrijgen. Deze voorziening zorgt er tevens voor dat het proces van het beschikbaar maken van deze data voor onze medewerkers efficiënt en effectief kan worden ingericht.

De CDL wordt ontwikkeld voor:

  • Landelijke voorzieningen die zijn gebaseerd op ofwel wet- en regelgeving ofwel bestuurlijke afspraken, ofwel compliance. Hierbij denken wij aan de authentieke basisregistraties zoals BRO, Inspire, het Waterveiligheidsportaal en het Waterkwaliteitsportaal, en in de nabije toekomst het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
  • Samenwerkende waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten etc.), voor het gezamenlijk realiseren van optimaal waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer (‘Smart Watermanagement’).
  • Open Data voor Derden: bedrijven/organisaties en individuen die om welke reden dan ook behoefte hebben aan data van de primaire waterschapsassets en het functioneren ervan. Als voorbeelden (niet uitputtend): gemeenten, drinkwaterbedrijven, natuurbeschermings-instellingen, ingenieursbureaus, Prorail, geïnteresseerde burgers etc.
  • Waterschapsmedewerkers voor ondersteuning van de eigen werkprocessen.